Text this: Placcaet ende ordinantie Onss Heeren des Conincx, gemaeckt opt stuck vander collectatie van eenen hondersten penninck vande roerende ende onroerende goeden