Text this: The apocatastasis, or, Progress backwards