Text this: Oi eleemonez eleethesuntai, or Gods mercy for mans mercy.