Text this: Khi có động đá̂t xa̓y ra--xuó̂ng sàn nhà, Tìm nơi trú a̓̂n, và Giữ chặt